Adatkezelési tájékoztató – ugyke.hu

Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztató

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartása. Az Ügyvédet Keresők Fogyasztó- és Jogvédelmi Egyesülete (ÜgyKe) kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak. Az ÜgyKe Egyesület, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen tájékoztató a www.ugyke.hu és www.hitelsikerek.hu honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Jelen tájékoztatóban az érintett adatai kezelésével kapcsolatos, a törvény által előírt minden információt meg kívánunk adni.

A weboldalak fenntartójának adatai

Ügyvédet Keresők Fogyasztó- és Jogvédelmi Egyesülete
Székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 4/B.
Vezető neve: Pint Anikó
Nyilvántartási szám: 01-02-0016044
E-mail cím: info@ugyke.hu; hitelsikerek@gmail.com
Telefonszám: 06 [70] 5036652
Weboldal címe: www.ugyke.hu; www.hitelsikerek.hu

Az ÜgyKe Egyesület honlapjainak a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlapok szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt az ÜgyKe Egyesület semmilyen módon nem köti a felhasználó személyéhez. Az ÜgyKe Egyesület a weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók (esetleges) adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem vesz igénybe.

Az ÜgyKe Egyesület honlapjain nem jelentet meg reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok megjelentetése.
Az ÜgyKe Egyesületnek nincs hírlevele.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát valamely módon (például elektronikus levélben) eljuttatja az ÜgyKe Egyesülethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a ÜgyKe Egyesület  – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A ÜgyKe Egyesület bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az ÜgyKe Egyesület a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az ÜgyKe Egyesület szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t az ÜgyKe Egyesület adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a ÜgyKe Egyesület a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használ. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.

A Hatóság elérhetősége

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Kártérítés és sérelemdíj iránti igény benyújtása: Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott károkért is.